Štatút Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR


Hlava I.
Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky

Článok 1.

Na základe Apoštolskej konštitúcie „Spirituali militum curae“ z 21. apríla 1986, „Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou“ podpísanej 22. decembra 2000 a „Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky z 21. augusta 2002, Svätá stolica zriadila v Slovenskej republike 20. januára 2003 Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky (ďalej len „Ordinariát“), ktorý bol kánonicky zriadený 1. marca 2003.

Článok 2.

(1) Ordinariát je samostatným cirkevným útvarom podľa kánonického práva a podľa Apoštolskej konštitúcie „Spirituali militum curae“. Je právne postavené na úroveň diecéz, a je zároveň samostatnou inštitúciou v štruktúrach Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

 

(2) Ordinariát je právnickou osobou podľa predpisov kánonického práva kánonickou a podľa právnych predpisov Slovenskej republiky svetskou.

 

(3) Cieľom Ordinariátu je zabezpečovať poskytovanie duchovnej služby katolíckym veriacim v ozbrojených silách, ozbrojených zboroch a v záchranných zboroch (hasičský zbor, horská služba) a ich rodinným príslušníkom. Na základe zmluvy medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou z 21. augusta 2002 Ordinariát zabezpečuje aj poskytovanie duchovnej služby osobám pozbaveným slobody rozhodnutím štátneho orgánu.

Článok 3.

(1) Činnosť Ordinariátu sa riadi:
a) Kódexom kánonického práva (ďalej len „kánonické právo“) a ďalšími univerzálnymi zákonmi Katolíckej cirkvi;

 

b) Apoštolskou konštitúciou „Spirituali militum curae“ z 21. apríla 1986;

 

c) Ustanoveniami Základnej zmluvy medzi Svätou Stolicou a Slovenskou republikou z 22. decembra 2000;

 

d) Zmluvou medzi Svätou Stolicou a Slovenskou republikou o duchovnej službe katolíckym veriacim v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch z 21. augusta 2002;

 

e) právnymi normami Slovenskej republiky, ktoré sú v súlade s predtým uvedenými medzinárodnými zmluvami;

 

f) týmto štatútom.

Článok 4.

(1) Veriaci, ktorí patria do Ordinariátu, sú časťou Božieho ľudu. Cez spoločenstvo s ich hlavným duchovným pastierom - ordinárom Ozbrojených síl a ozbrojených zborov (ďalej len „ordinár“), a za spolupráce s jeho presbytériom, sú Evanjeliom a Eucharistiou zjednotení v Duchu Svätom. Tvoria tak samostatnú partikulárnu cirkev, v ktorej je reálne prítomná a činná jedna, svätá, katolícka a apoštolská Kristova cirkev.

 

(2) Ordinár na tento účel môže v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch ustanoviť osobné farnosti a duchovné správy, ktoré môžu byť právnickými osobami podľa ustanovení kánonického práva kánonickými a právnych predpisov Slovenskej republiky svetskými.

Článok 5.

(1) Ordinariát týmto veriacim na základe ich osobitných životných podmienok a na základe potreby špecifickej formy duchovnej starostlivosti zabezpečuje vhodné podmienky na trvalú a primeranú duchovnú starostlivosť v rámci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a Colnej správy (ďalej len „Ozbrojené sily, ozbrojené zbory a záchranné zbory“) a duchovnú starostlivosť aj o osoby pozbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu.

 

(2) Do Ordinariátu patria a právomoci ordinára sú podriadení tí, ktorí boli pokrstení v Katolíckej cirkvi, alebo boli do nej prijatí a sú členmi alebo majú priamy alebo nepriamy vzťah k Ozbrojeným silám, alebo ozbrojeným zborom, alebo záchranným zborom. Sú to tieto osoby:

 

a) príslušníci a zamestnanci Ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zborov a zamestnanci príslušných orgánov štátnej správy, ktorí v nich vykonávajú službu dočasnú, alebo trvalú;

 

b) príslušníci ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zborov, poberajúci výsluhový, alebo starobný dôchodok;

 

c) poslucháči a študenti škôl Ozbrojených síl a ozbrojených zborov, pacienti a personál zdravotníckych a sociálnych zariadení patriacich pod príslušné orgány štátnej správy;

 

d) všetci katolícki veriaci ustanovení, alebo schválení podľa kánonického práva ordinárom do služby pre ordinariát;

 

e) rodinní príslušníci osôb uvedených v písm. a), b), c), d), teda ich manželskí partneri a deti, a to aj plnoleté pokiaľ bývajú v spoločnej domácnosti, ako aj príbuzní a ich domáci pomocníci, ak s nimi bývajú v spoločnej domácnosti;

 

f) osoby pozbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu, ktoré sú vo výkone väzby, výkone trestu odňatia slobody, osoby zadržané alebo zaistené.

Článok 6.

(1) Jurisdikcia ordinára nad osobami spomenutými v článku 5 tohto štatútu je riadna, vlastná a kumulatívna s právomocou miestneho ordinára.

 

(2) Prostredia a miesta, ktoré sú vyhradené príslušníkom Ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zborov podliehajú prvotne a hlavne právomoci ordinára.

 

(3) V prípade vakancie, alebo hatenia úradu, alebo neprítomnosti ordinára, generálneho vikára a kňazov ordinariátu, vojenské útvary podliehajú právomoci miestnych ordinárov a farárov, ktorí môžu vždy konať na základe vlastného práva.

Článok 7.

Sídlom Ordinariátu je Bratislava. Hlavným chrámom ordinariátu je Kostol sv. Jána z Mathy - Trinitársky v Bratislave. Svätým patrónom ordinariátu je svätý Šebastián.

Znenie účinné od 22. januára 2011: 

Katedrálnym chrámom ordinariátu je Kostol svätého Šebastiána v Bratislave - Krasňanoch. Svätým patrónom ordinariátu je svätý Šebastián.

Hlava II.
Ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov

Článok 8.

(1) Funkcia a úrad ordinára Ozbrojených síl a ozbrojených zborov a záchranných zborov sú zverené biskupovi - ordinárovi. Svätá Stolica má výlučné právo menovať ordinára.

 

(2) Ordinár po vymenovaní Svätou Stolicou je zaradený do štruktúr Ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

(3) Ordinár má práva a povinnosti vlastné diecéznym biskupom.

Článok 9.

Ordinár je členom Konferencie biskupov Slovenska. Zúčastňuje sa plenárnych zasadnutí, schôdzí komisií a rád Konferencie biskupov Slovenska a iných zasadnutí regionálneho charakteru, osobitne ak sa na nich prerokúva problematika týkajúca sa jeho služby.

Článok 10.

Ordinár podľa predpisov kánonického práva má povinnosť predložiť Svätej stolici každých päť rokov správu o stave ordinariátu a uskutočniť návštevu „ad limina“.

Článok 11.

(1) V prípade, že je ordinár hatený, a ak Svätá Stolica nerozhodla inak, riadenie ordinariátu preberie generálny vikár, ktorý má podľa predpisov kánonického tie isté povinnosti a má právomoc miestneho ordinára s výnimkou toho, čo mu neprináleží z prirodzenosti veci alebo na základe práva.


(2) V prípade vakancie úradu sa postupuje podľa všeobecných predpisov kánonického práva.

Hlava III.
Kúria Ordinariátu

Článok 12.

Kúriu ordinariátu tvoria generálny vikár, biskupskí vikári, kancelár a iní pracovníci ordinariátu. Generálny vikár môže na základe rozhodnutia ordinára vykonávať aj kánonický úrad moderátora kúrie.

Článok 13.

Ordinár menuje slobodne a podľa predpisov kánonického práva generálneho vikára. Generálny vikár má zo svojho úradu vo všetkých zložkách Ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zborov výkonnú moc, ktorá prináleží podľa práva miestnemu ordinárovi, čiže vykonáva všetky administratívne úkony s výnimkou tých, ktoré si rezervoval ordinár alebo tých, ktoré na základe práva vyžadujú osobitné poverenie od diecézneho biskupa.

Článok 14.

(1) Ordinár slobodne a podľa predpisov kánonického práva môže menovať aj biskupských vikárov Ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zborov. Biskupskí vikári majú tie isté právomoci, o ktorých sa hovorí v článku 14 tohto štatútu, ale iba v zložkách, ktoré im boli zverené v Ozbrojených silách, ozbrojených zboroch a záchranných zboroch.

 

(2) Ordinár môže slobodne a podľa predpisov kánonického práva vymenovať aj iných biskupských vikárov so špecifickými úlohami podľa predpisov kánonického práva.

 

(3) Ordinár menuje podľa predpisov kánonického práva kancelára a kuriálnych pracovníkov.

 

(4) Ordinár rozhoduje slobodne a podľa predpisov kánonického práva o prijatí, menovaní, povýšení, preložení, vzdaní sa a odvolaní vikárov a ostatných duchovných.

Článok 15.

Kúria Ordinariátu zabezpečuje plnenie úloh stanovených predpismi kánonického práva a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ohľadom pracovníkov ordinariátu vo všetkých zložkách Ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zborov.

Článok 16.

Na kúrii ordinariátu je zriadený okrem riadneho archívu aj tajný archív, v ktorom sa uchovávajú podľa predpisov kánonického práva a v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov chránených tajomstvom listiny a záznamy ohľadom duchovných a časných záležitostí ordinariátu.

Článok 17.

(1) Na kúrii ordinariátu je ustanovený spoločný fond, ktorý je spravovaný podľa štatútu schváleného ordinárom. Do fondu prispievajú kňazi inkardinovaní do ordinariátu, fyzické a právnické osoby a sú do neho odvádzané aj príspevky a dary veriacich.

 

(2) Účelom fondu je umožnenie a podpora realizácie tých iniciatív a aktivít ordinariátu a jeho členov, ktoré nie je možné kryť z iných zdrojov.

Článok 18.

Ordinár riadi kúriu ordinariátu podľa predpisov kánonického práva. Financovanie zabezpečuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Hlava IV.
Rady Ordinariátu

Článok 19.

(1) V Ordinariáte je ustanovená biskupská rada, ktorú tvoria generálny vikár a z biskupskí vikári.

 

(2) V Ordinariáte je ustanovená presbyterská rada, ktorá sa riadi štatútom schváleným ordinárom, predpismi kánonického práva a Konferencie biskupov Slovenska.

 

(3) Presbyterskú radu tvoria kňazi z presbytéria ordinariátu, určení podľa predpisov kánonického práva, a ich úlohou je pomáhať ordinárovi v riadení ordinariátu.

 

(4) Presbyterská rada vyjadruje svoje stanovisko podľa predpisov kánonického práva ohľadom hlavných smerov zamerania duchovnej služby ordinariátu a o jej koordinácii.

 

(5) Ordinár ustanovuje podľa predpisov kánonického práva spomedzi členov presbyterskej rady kolégium konzultorov.

 

(6) Kolégium konzultorov vyjadruje svoje stanoviská ohľadom činností ordinariátu podľa predpisov kánonického práva.

Článok 20.

(1) Pastoračná rada, ktorej úlohou je skúmať otázky súvisiace s pastoračnými činnosťami v Ozbrojených silách, ozbrojených zboroch a záchranných zboroch, je ustanovená ordinárom podľa predpisov kánonického práva.

 

(2) Pastoračnej rade predsedá ordinár a je riadená predpismi kánonického práva a štatútom schváleným ordinárom.

Článok 21.

(1) V ordinariáte je ustanovená Ekonomická rada, ktorej predsedá ordinár.

(2) Ekonomická rada je zostavená a plní úlohy podľa predpisov kánonického práva.

(3) Ekonomická rada spravuje spoločný fond, riadi a zabezpečuje podľa právnych predpisov ekonomické a materiálne požiadavky ordinariátu.

Hlava V.
Klérus Ordinariátu

Článok 22.

(1) Presbytérium ordinariátu tvoria svetskí a rehoľní kňazi a diakoni, ktorí v ordinariáte vykonávajú službu.

 

(2) Ordinár ustanovuje klerikov do služby a úradov v ordinariáte podľa predpisov kánonického práva. Takto ustanovených klerikov prijíma do služobného pomeru podľa právnych predpisov príslušný služobný nadriadený v ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch, alebo v záchranných zboroch.

Článok 23.

Klerici môžu byť inkardinovaní do ordinariátu podľa predpisov kánonického práva alebo môžu byť daní k dispozícii na službu v ordinariáte, pričom zostanú inkardinovaní do diecézy, alebo inštitútu zasväteného života alebo do spoločnosti apoštolského života. Klerici daní k dispozícii ordinariátu sú počas svojej služby podriadení právomoci ordinára Ozbrojených síl a ozbrojených zborov.

Článok 24.

Ordinár môže podľa potreby a po dohode s diecéznymi biskupmi alebo vyššími predstavenými inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života, aj na základe presných zmlúv, poveriť ich klerikov aj dočasnou alebo príležitostnou výpomocou v ordinariáte podľa predpisov kánonického práva a podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok 25.

(1) Klerikom ordinariátu za ich cirkevnú službu patrí remunerácia primeraná ich postaveniu, pričom sa zohľadňuje aj úroveň ich úradu, ako aj miestne a časové okolnosti.

 

(2) Klerici inkardinovaní do ordinariátu po ukončení aktívnej služby majú zabezpečenú ekonomickú podporu a sociálnu starostlivosť, ktorá primerane pokryje ich nevyhnutné výdavky v prípade choroby, invalidity alebo v starobe.

 

(3) Slovenská republika poskytuje klerikom ordinariátu finančné a materiálne zabezpečenie podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok 26.

(1) Ordinár spolu s klerikmi ordinariátu zabezpečuje podporu kňazských povolaní a komunikáciu s diecéznymi seminaristami a s rehoľníkmi, najmä v oblasti špeciálnej pastorálnej teológie pre potreby duchovnej služby ordinariátu.

(2) Kandidátom kňažstva, rozhodnutým pre službu v ordinariáte, môže ordinár zabezpečiť miesto a štúdiá v diecéznych seminároch.

Článok 27.

(1) Právne postavenie klerikov ordinariátu je garantované predpismi kánonického práva, predpismi Apoštolskej konštitúcie „Spirituali militum curae“, Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom sa absolútne rešpektuje ich osobitný klerický stav.

 

(2) Duchovná služba a vykonávanie náboženských obradov je hlavnou súčasťou služby klerikov ordinariátu.

 

(3) Klerici nesmú byť poverovaní úlohami, ktoré sú nezlučiteľné s výkonom ich služby.

 

(4) Klerici Ordinariátu nesmú mať pridelené služobné zbrane, ani ich nosiť a používať.

Článok 28.

Klerici ordinariátu, ktorí sú v služobnom pomere v jednotlivých zložkách Ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zborov zachovávajú všetky predpisy, zodpovedajúce ich služobnému pomeru podľa článku 27 tohto štatútu.

Článok 29.

(1) Kňazi, ktorí spĺňajú podmienky stanovené kánonickým právom a právnymi predpismi Slovenskej republiky, môžu byť ordinárom menovaní za vojenských, policajných alebo väzenských kaplánov (ďalej len „kapláni“) a zároveň môžu byť poverení duchovnou službou v jednej alebo viacerých zložkách Ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zborov.

 

(2) Kaplán, ktorému je zverená osobná farnosť alebo duchovná správa, má práva a povinnosti územného farára s výnimkou, že z prirodzenosti, alebo z výslovného naradenia vyplýva iné.

 

(3) Právomoc kaplána je osobná, čiže je vykonávaná iba vo vzťahu k osobám patriacim do ordinariátu v medziach jemu zverenej farnosti alebo duchovnej správy, a je kumulovaná s právomocou miestneho farára. Okrem toho má každý veriaci patriaci do ordinariátu plnú možnosť rozhodnúť sa slobodne, koho požiada o vyslúženie sviatostí, vrátane manželstva, či sa obráti na kaplána, alebo na miestneho farára.

Článok 30.

(1) Kapláni Ordinariátu majú pri výkone posvätnej služby pre veriacich ordinariátu tieto povinnosti:
a) rezidovať podľa predpisov kánonického práva na zverenom území;
b) sláviť svätú omšu „za ľud“ každú nedeľu a v prikázaný sviatok podľa predpisov kánonického práva.

(2) Kapláni Ordinariátu majú pripravovať veriacich na prijatie sviatostí podľa predpisov Konferencie biskupov Slovenska, zohľadniac osobitné podmienky im zverených veriacich.

(3) Každý kaplán osobnej farnosti alebo duchovnej správy ordinariátu vedie a uchováva podľa predpisov kánonického práva nasledujúce knihy:
a) knihu pokrstených;
b) knihu pobirmovaných;
c) knihu manželstiev;
d) knihu zomrelých.
Kapláni musia poslať na kúriu ordinariátu každý rok do 31. januára nasledujúceho rok vierohodnú kópiu týchto kníh.

(4) Kňazi určení ako koadjútori kaplána osobnej farnosti alebo duchovnej správy, majú pri zachovaní povinného rozlíšenia tie isté úlohy a právomoci, ktoré prislúchajú kaplánom miestneho farára.

(5) Ordinárovi v jeho činnosti v jednotlivých zložkách Ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zborov pomáhajú dekani. Ich menovanie a činnosť sú upravené predpismi kánonického práva.

Článok 31.

(1) Na vykonávanie duchovnej služby v Ozbrojených silách, ozbrojených zboroch a záchranných zboroch, disponujú klerici ordinariátu pastoračnými miestnosťami na bohoslužobné účely a administratívnymi miestnosťami na úradné a iné činnosti súvisiace s vykonávaním ich služby v súlade s ustanoveniami zmlúv medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.

 

(2) Okrem týchto priestorov používajú klerici ordinariátu aj posvätné miesta a pastoračné priestory na základe dohody ordinára so zodpovedajúcimi miestnymi ordinármi a predstavenými spoločností apoštolského života alebo inštitútov zasväteného života.

Hlava VI.
Rehoľníci a laici v Ordinariáte

Článok 32.

(1) Ordinár môže do služby v Ordinariáte prijať podľa predpisov kánonického práva a podľa právnych predpisov Slovenskej republiky aj členov inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života.

 

(2) Ich pôsobenie sa riadi dohodami medzi ordinárom a vyššími predstavenými inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života.

Článok 33.

(1) Ordinár môže podľa predpisov kánonického práva a podľa právnych predpisov Slovenskej republiky prijať do služieb v ordinariáte aj súcich laikov, ktorí vynikajú požadovanými odbornými schopnosťami, neporušenou vierou a svedectvom kresťanského života. Ordinár má právo z vážnych dôvodov, nedostatočnej súcosti odvolať ich zo služby a úloh, ktoré im boli zverené aj s bezprostredným dôsledkom okamžitého ukončenia pracovnej zmluvy podľa právnych predpisov.

 

(2) V Ordinariáte môžu pôsobiť hnutia, skupiny a spoločenstvá laikov, môžu sa tvoriť verejné a súkromné združenia veriacich, pričom zostávajú podľa kánonického práva zachované kompetencie ordinára. Združenia, hnutia, skupiny a spoločenstvá pôsobia v prostredí Ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zborov podľa predpisov kánonického práva a právnych predpisov Slovenskej republiky.

Kapitola VII.
Tribunál

Článok 34.

Súdom 1. inštancie v problematike káuz, sporov a sankcií je pre veriacich patriacich do ordinariátu podľa predpisov kánonického práva Metropolitný tribunál v Trnave.

Znenie účinné od 22. januára 2011: 

V súvislosti s otázkami káuz, kontroverzií alebo sankcií veriacich ordinariátu je kompetentným tribunálom prvej inštancie podľa noriem Kánonického práva Bratislavský metropolitný tribunál.

Článok 35.

Apelačný súd ordinariátu je Diecézny tribunál v Nitre.

Znenie účinné od 22. januára 2011: 

Odvolacím tribunálom ordinariátu je Trnavský arcidiecézny tribunál.

Záverečné ustanovenie.

Článok 36.

(1) Tento štatút vydala Svätou Stolica a nadobudne platnosť 1 mesiac po jeho zverejnení. Nemôže byť zmenený bez jej súhlasu.

 

(2) Všetky zmeny, ktoré sa ukážu nevynutné, môže predložiť Svätej Stolici ordinár potom, čo si vypočul stanovisko kolégia konzultorov, presbyterskej rady, a dostal aj stanovisko od Konferencie biskupov Slovenska.


Posledná aktualizácia: 19.04.2018, 11:19

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu