Topoľčany majú svojho nového vojenského kaplána.

Obrázok k článku
V utorok 16. januára 2018 o 9:50 bol pri svätej omši vo vojenskej Farnosti Božieho milosrdenstva na Veliteľstve 1. mechanizovanej brigády v Topoľčanoch uvedený do úradu nový vojenský kaplán por. Mgr. Dominik Jáger.
            Nový vojenský „padre“, ako sa takýto kapláni nazývajú pochádza zo Zvolena a za kňaza bol vysvätený v roku 2012 v Banskej Bystrici a teda je inkardinovaný do Banskobystrickej diecézy. Od roku 2012 pôsobil ako kaplán v Prievidzi – Zapotôčky a od roku 2015 ako kaplán v Detve.
V roku 2017 absolvoval prípravu na Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine, hneď po ňom absolvoval dôstojnícky kurz na Akadémii Ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a 12. januára 2018 bol spolu s ďalšími vojakmi ustanovený do hodnosti poručík.
            Prvé vojenské pôsobisko nového vojenského kaplána bude v Topoľčanoch, v útvare, ktorému velí generál Ing. Vladimír Kubáň a jeho zástupcom je plk. Ing. Miroslav Fázik. Poslaním tejto brigády je podieľať sa na zaručovaní obrany Slovenskej republiky, plniť záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv a podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu. Ohľadom na organizačnú štruktúru a výzbroj je táto brigáda predurčená na vedenie ofenzívnych a defenzívnych aktivít a je spôsobilá vykonávať hlavné druhy stabilizačných aktivít proti ľahko obrnenému nepriateľovi. (Informuje portál Ministerstva Obrany Slovenskej republiky.)
            Nový vojenský kaplán bol do úradu uvedený pri svätej omši, ktorej predsedal Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Otec biskup zvolil formulár sv. omše „Za služobníkov Cirkvi“. Nový kaplán s právomocou farára počas tejto sv. omše pred svojim ordinárom a pred svedkami pplk. Jurajom Sitašom, vojenským dekanom a rotmajstrom Romanom Kocmánekom zložil katolícke vyznanie viery a prísahu vernosti pri prevzatí úradu, pričom sa pravou rukou dotýkal knihy svätých Božích evanjelií. Od tohto momentu sa duchovný otec Dominik stal riadnym a kánonickým správcom vojenskej Farnosti Božieho milosrdenstva.
 
            Otec biskup vo svojej homílii nadviazal na dnešnú stať z Prvej knihy Samuelovej o vyvolení Dávida za kráľa nad Izraelom, ktoré bola predpísaná pre tento deň. Pomazanie a vyvolenie Dávida totiž úzko súvisí a s duchovným pomazaním Duchom Svätým pri kňazskej vysviacke každého jedného kňaza a tak, ako bol Dávid poslaný pásť jemu zverený ľud, tak aj nový duchovný otec je poslaný slúžiť vojakom i civilom slúžiacim v Topoľčanoch.
            Svätej omše sa zúčastnili aj príslušníci Ozbrojených síl slúžiaci v tomto útvare i civilní pracovníci. Bezprostredne pred svätou omšou prijal nového kaplána v sprievode svojho vojenského biskupa veliteľ brigády generál Ing. Vladimír Kubáň.
            Na nového vojenského kaplána sú kladené rôzne požiadavky, bude si musieť získať dôveru svojich druhov svojou poctivou prácou, spolupracovať s tými,  ktorým bude chcieť zvestovať evanjelium, ktorého sa len pred malou chvíľou dotýkal svojou pravou rukou a bude ho to určite stáť veľa námahy.
Duchovné vedenie a oporu nájde samozrejme aj pri svojom biskupovi, Mons. Františkovi Rábekovi a v presbyteriáte – spoločenstve kňazov personálneho Ordinariátu Ozbrojených síl.
            Novému správcovi vojenskej farnosti v Topoľčanoch a tiež jeho ďalším štyrom spolubratom prajeme všetci zo srdca veľa síl, zodpovednosť, vôľu nikdy sa nevzdať a byť verným až do konca.
 

Autor: Mgr. Gabriel Benka-Rybár, Foto: Mgr. Gabriel Benka-Rybár - Dátum: 17.01.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 356


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu