Pastiersky list ordinára k Vianociam 2007


Drahí bratia a sestry, milí priatelia! Príprava na Vianoce je spojená aj s uvažovaním o tom, čím by sme mali obdarovať našich najbližších, najmä svoje deti. Čo nás vedie k tomu, že im chceme spôsobiť radosť, že nehľadíme ani na čas ani na peniaze a robíme všetko pre to, aby sme im pripravili vhodný darček? Je to vari len záležitosť zvyku, tradície, len prispôsobenie sa tomu, čo robia ostatní?
Je asi pravdou, že v mnohých prípadoch ide naozaj iba o zvykovú záležitosť umocnenú silným vplyvom reklamy. Má však tento, samo o sebe pekný zvyk obdarovávať na Vianoce svojich blízkych, aj nejaký hlbší dôvod? Tento dôvod nám odhaľuje udalosť, ktorá dala vznik Vianociam.  Je to udalosť, od ktorej počítame náš súčasný letopočet, udalosť, ktorá rozdelila dejiny sveta na dve obdobia: pred narodením Krista - a po narodení Krista. Vianoce majú svoj pôvod v udalosti narodenia Ježiša Krista. V čom spočíva kľúčový význam Kristovho narodenia pre celé ľudstvo a pre každého človeka? Odpoveď nájdeme  v slovách anjela, ktorý túto udalosť oznámil betlehemským pastierom: „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán“ (Lk 2, 10-11). Ježiš Kristus je teda Bohom prisľúbený „Spasiteľ“, čiže záchranca v tom najplnšom slova zmysle. Prináša človeku záchranu, ktorú môže dať iba Boh: oslobodenie od hriechu, ktorý človeka izoluje od Boha i od ľudí, prináša nám istotu o Božej láske ku každému človeku, vo sviatosti krstu nás prijíma za adoptívnych Božích synov a dcéry, robí z nás členov Božej rodiny – Cirkvi, ak budeme spolupracovať s jeho zachraňujúcou láskou tým, že budeme žiť podľa jeho pravdy, zaručuje nám účasť na večnom živote trojjediného  Boha – a to nielen našej duši lež i telu, ktoré nám Kristus pri svojom druhom príchode vzkriesi. Svojou božskou mocou pretvorí a obnoví aj celý vesmír v ktorom budú môcť byť s ním všetci spravodliví navždy.
Označenie „Kristus“ je grécke slovo a znamená „pomazaný“ v zmysle starozákonných predpovedí o Mesiášovi, ktorý bude pomazaný, čiže naplnený Duchom Svätým.  Ježiš pôsobí pod vedením a mocou Božieho Ducha, ktorý je darcom života. Výrazom „Pán“ Izraeliti nahrádzali slovo „Boh“, ktoré z úcty nechceli vyslovovať. Teda, Dieťa v jasliach je sám Boh, ktorý sa z lásky k nám stal človekom. Ježiš Kristus, ktorý sa narodil v Betleheme je tým najväčším Božím darom  každému človekovi a celému ľudstvu. Všemohúci Boh nám daroval svojho vlastného Syna aby nás mohol jeho prostredníctvom zachrániť, aby nám dal všetko to, čo potrebujeme, aby sme boli šťastní v tomto i v budúcom živote. Obdiv nad touto  veľkodušnosťou Boha, ktorý sa pre nás stal malým chudobným dieťaťom, pobáda celé generácie kresťanov k tomu, aby na sviatok Božieho narodenia aspoň symbolicky napodobňovali túto darujúcu sa Božiu lásku a dali svojim blízkym nejaký darček, ktorý by im urobil radosť. Treba pamätať na to, že nie tieto darčeky sú cieľom, lež majú byť symbolom, ktorý poukazuje na ten najdôležitejší Dar, ktorým je sám Ježiš Kristus a bez ktorého sa všetky ostatné darčeky stávajú zbytočným haraburdím.

Darček na celý rok

Mnohé darčeky na chvíľu potešia a potom ich odložíme. Rád by som Vám, milí priatelia, ponúkol k tohoročným Vianociam darček, ktorý by nás sprevádzal a obohacoval po celý rok. Ako zrejme už viete, Cirkev na Slovensku sa pripravuje na oslávenie významného jubilea: v roku 2013 oslávime 1 150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda do našej vlasti. Keď dostali poverenie ísť ako misionári na Veľkú Moravu, tiež rozmýšľali, aký dar by doniesli našim predkom. A naozaj neprišli s prázdnymi rukami. Priniesli dar, ktorý Konštantín-Cyril uviedol vo svojom „Proglase“ týmito slovami:

„Evanjeliu svätému som Predslovom:
ako nám dávno sľubovali proroci,
prichádza Kristus zhromažďovať národy,
pretože svieti svetlom svetu celému...

A preto čujte, čujte toto, Slovieni:
Dar tento drahý vám Boh z lásky daroval,
dar  Boží darom spravodlivej čiastky je,
dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí,
všetkým tým dušiam,  čo ho vďačne prijmú.
Matúš i Marek s Lukášom i s Jánom
národy   všetky takto učia, hovoriac:

Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi
uzrieť, a všetci po radosti túžiaci,
túžiaci temno hriechu navždy zapudiť
a sveta tohto  hniloby sa pozbaviť
i rajský život pre seba zas objaviť....

počujte Slovo, od Boha vám zoslané,
Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,
Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,
Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví...“

Z textu vidíme, že týmto darom bolo Evanjelium ako podstatná časť Svätého písma. Počas svojho pôsobenia pracovali vytrvalo svätí Bratia na preklade ostatných kníh Svätého písma do reči našich predkov. Aby nám mohol svätý Cyril tento dar sprostredkovať vytvoril písmo zodpovedajúce slovienskej reči – „hlaholiku“. V rámci druhého roka duchovnej prípravy na jubileum roku 2013 chcem pozvať všetkých členov Ordinariátu k prijatiu toho daru, ktorým je Božie slovo obsiahnuté vo Svätom písme a vysvetľované Cirkvou. Veď ak Boh sám prišiel medzi nás v osobe Ježiša Krista, aby nám povedal niečo dôležité pre náš život a keď máme Božie slová zachytené na stránkach kníh Svätého písma, malo by nás zaujímať čo nám hovorí. Kristus ako Spasiteľ chce, aby sme pri diele našej záchrany s ním spolupracovali. To robíme vtedy, ak počúvame jeho slovo a podľa neho konáme. Touto komunikáciou a spoluprácou s Kristom pomocou jeho slova sa prehlbuje aj náš osobný vzťah s ním, stáva sa nám blízkym a sprievodcom nášho života. O vzťahu k jeho slovu sám Ježiš povedal tieto slová: „Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života“(Jn 5, 24).

Ako si osvojovať dar Božieho slova? Celé Sväté písmo (ktoré bolo pôvodne napísané po hebrejsky – Starý zákon a po grécky – Nový zákon) máme už dávno k dispozícii aj v našej reči. Ak ho ešte nemáme doma, stačí si ho zadovážiť či už v knižnom vydaní v Spolku svätého Vojtecha alebo vo  forme časopisu „Sväté Písmo pre každého“, ktorý vychádza každý mesiac. Tento spôsob umožňuje čítať Sväté písmo na pokračovanie, každý deň jednu-dve strany. Časopis prináša súčasne bohatý komentár a vysvetlivky, ilustrácie a podnety pre život. Veľmi odporúčam, aby ste si ho objednali (Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, 821 O8 Bratislava 2. Tel.: 02/5557 2226; e-mail: svatepismo@donbosco.sk; cena jedného výtlačku je 33 Sk, ročné predplatné 396 Sk). Keďže tento spôsob vydávania Svätého písma prebieha už siedmy rok, možno si objednať aj predchádzajúce ročníky (vydávanie sa ukončí v roku 2010). Jedným z vianočných darčekov pre seba i pre svojich blízkych by mohlo byť aj objednanie „Svätého Písma pre každého“ na celý budúci rok. Pozývam každého člena Ordinariátu k pravidelnému, podľa možnosti každodennému čítaniu Svätého písma, k veriacemu uvažovaniu nad Božím slovom a k snahe uplatňovať ho v bežnom osobnom, rodinnom i pracovnom živote. Nezostaňme však len pri individuálnom čítaní. Majme na pamäti, že Ježiš Kristus zveril svoje slová Cirkvi, vedenej apoštolmi a ich nástupcami. Cirkvi dal dar Ducha Svätého, ktorý ju vedie k správnemu chápaniu slov Svätého písma. Preto je dôležité, aby sme Božie slovo počúvali predovšetkým pri bohoslužbe, zvlášť každú nedeľu a sviatok pri svätej omši. Obracajme sa i na svojich kňazov a žiadajme ich o vysvetlenie náročnejších častí Písma. Stretajme sa aj spoločne – v rodine alebo v kruhu priateľov a  venujme čas i čítaniu Svätého písma, rozjímaniu nad počutým slovom a rozhovoru o tom, ako tieto slová správne chápať a tiež ako ich uplatňovať v živote. Nezabúdajme, že ide o Boží dar, ktorý máme prijímať v pokornej modlitbe, s prosbou o svetlo Ducha Svätého a o silu k jeho uskutočňovaniu. Sám Ježiš Kristus nás upozorňuje na to, že jeho slovo nám bude osožné len vtedy, ak ho budeme aj uskutočňovať: „Čo ma oslovujete Pane, Pane, keď nerobíte, čo vám hovorím? Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich. Podobá sa človekovi, ktorý staval dom.  Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním  pohnúť, lebo bol dobre postavený. Ale kto ich počúva , a neuskutočňuje, podobá sa človekovi, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Keď naň narazila voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko“ (Lk 6, 46-49).

Vianočné a novoročné želanie

Rád využívam túto vzácnu príležitosť, aby som úprimne pozdravil všetkých, ktorí patríte do duchovnej starostlivosti Ordinariátu. Pozdravujem všetkých členov našich Ozbrojených síl, zvlášť Vás, ktorí sa nachádzate v zahraničných misiách. Pozdravujem policajtov, najmä tých, čo aj vo sviatočných dňoch obetavo slúžia bezpečnosti a poriadku, príslušníkov Železničnej polície, členov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, pracovníkov Colnej správy, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže i osoby vo väzbe a výkone trestu ako aj civilných zamestnancov týchto zložiek. Zvlášť srdečne pozdravujem rodinných príslušníkov vyššie spomenutých členov Ordinariátu, najmä deti a mládež. Všetkým Vám želám, aby ste sviatky Pánovho narodenia prežili v pokoji, vzájomnej láske a radosti. Ak budete časť Vianoc tráviť v službe, nech Vás blaží vedomie blízkosti Toho, ktorý sa svojím narodením stal služobníkom všetkých a ktorý povedal, že čo sme urobili jednému z ľudí, to sme urobili jemu samému.
Nevieme, čo všetko nás čaká v novom roku. Nech sú pre každého z nás prameňom istoty, pokoja a nádeje Ježišove slová: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky“ (Jn 10, 27-28).

Požehnané Vianoce a šťastný nový rok každému a každej z Vás úprimne želá a vyprosuje 

Váš biskup-ordinár             + František Rábek

Autor: Dr. Tibor Ujlacký - Dátum: 07.12.2007

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu