Pastiersky list ordinára k Vianociam 2004


Vážení priatelia, milí bratia a sestry!

Slávenie Vianoc ľudí zbližuje. Kto len môže, snaží sa prísť na Vianoce domov a prežiť ich v kruhu svojich najbližších. Akási neviditeľná sila nás v týchto dňoch pobáda byť pozornejší voči deťom v detských domovoch, voči starým a chorým ľuďom. Posielame si vianočné a novoročné blahoželania... Aj ja by som sa rád s každým a s každou z Vás stretol, priateľsky sa porozprával a zaželal požehnané Vianoce. Keďže to fyzicky nie je možné, dovoľte, aby som sa Vám prihovoril prostredníctvom tohto listu.

Čím sú tohoročné Vianoce iné...

Pred Vianocami sa v Ríme každoročne koná celosvetová výstava „100 jasličiek”. Aj umelci zo Slovenska dostali výzvu poslať svoje diela s touto tematikou do Ríma. Akademický maliar Juraj Kotouček z Bratislavy vytvoril jasličky zo skla (vidíme ich na poslednej strane listu). Čo je na nich zvláštne? Všimnime si stvárnenie jasličiek. Bolo to vlastne krmidlo, do ktorého sa dávalo seno pre ovce. Z profilu sa takéto jasličky podobajú písmenu X. Ako vidíme, umelec hornú časť tohto profilu trochu zaoblil, čím vznikla podoba kalicha. Tento istý čelný pohľad umožňuje vidieť v jasličkách hlavu malého Ježiša. Umelec nešiel do detailov a hlavu božského Dieťaťa iba naznačil bielym kruhom. Jasličky tak dostali súčasne podobu pripomínajúcu kalich a hostiu pri svätej omši. Kalich, v ktorom je víno, premenené mocou Kristových slov na jeho Krv, ktorú vylial za nás na kríži –, a chlieb, premenený na jeho Telo, obetované za nás. Tieto dve udalosti: Kristovo narodenie a jeho obeta na kríži, sprítomňovaná v znakoch chleba a vína pri eucharistickej bohoslužbe, spolu súvisia. Veď Boží Syn sa preto stal človekom, preto sa narodil v Betleheme, aby sa raz za nás obetoval na kríži a potom vstal z mŕtvych. Práve preto, že ide o večného Božieho Syna, ktorý prišiel medzi nás kvôli našej záchrane, všetky udalosti jeho života – od počatia, cez narodenie, jeho život robotníka v Nazarete, verejné pôsobenie, učenie i zázraky, až po smrť na kríži a zmŕtvychvstanie – majú nedozerný význam. On sám sa postaral pri Poslednej večeri o to, aby v týchto prejavoch svojej zachraňujúcej lásky mohol zostávať s nami, aby sa každý človek každej generácie mohol s ním osobne stretnúť, aby mohol prijať zachraňujúce dôsledky týchto Kristových činov. Zariadil to tak, že mocou svojich božských slov premenil chlieb na svoje Telo, obetované za nás, a víno na svoju Krv, vyliatu za odpustenie našich hriechov. Súčasne splnomocnil svojich apoštolov a ich nástupcov (biskupov a kňazov), aby na jeho pamiatku robili to, čo on sám urobil pri Poslednej večeri. Toto slávenie, pri ktorom Kristus sprítomňuje v podobe chleba a vína seba samého a svoje dielo spásy, nazývame Eucharistia (z gréckeho: vďakyvzdávanie). Prítomnosť Krista v premenenom chlebe zostáva, dokedy trvá podoba chleba. A tak aj mimo svätej omše si môžeme uctiť Krista v chráme, kde sa uchovávajú premenené hostie vo svätostánku, alebo keď sa vystaví premenená hostia k poklone v monštrancii (z latinského „monstrare“ – ukazovať; monštrancia je ozdobná schránka, v ktorej je za sklom uložená hostia). Na doplnenie si ešte povedzme, že mesto, v ktorom sa Ježiš Kristus narodil, sa volá Betlehem (z hebrejského betlechem: dom chleba, pretože okolo mesta boli úrodné pšeničné polia). Neskôr Ježiš sám povedal o sebe: „Ja som chlieb života... Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ (Jn 6, 48. 51)

Z povedaného vidíme, že vianočnú udalosť nemôžeme izolovať iba ako sentimentálnu spomienku na narodenie chudobného Dieťaťa v betlehemskej maštaľke. Túto udalosť treba vidieť v spomenutých súvislostiach. Vtedy sa pred naším duchovným zrakom začne odkrývať jej skutočný význam. To nás bude viesť k obdivu voči Božej zachraňujúcej láske a k úcte voči Kristovi, ktorého môžeme stretnúť – toho istého, čo sa narodil v Betleheme –, v Eucharistii.

Čím sú teda tohoročné Vianoce iné?

Tým, že ich slávime v rámci roka, ktorý vyhlásil Svätý Otec pre celú Cirkev ako Rok eucharistie (od októbra tohto roku do budúceho októbra). A tak umelecké stvárnenie jasličiek na betleheme majstra Kotoučka je veľmi aktuálne. Tým, že zamieňa jasličky za symbol Eucharistie (kalich a hostia), upozorňuje na to, že v Eucharistii sa stretáme s tým istým Kristom, ktorý sa pred dvetisíc rokmi pre nás narodil v Betleheme. V tejto sviatosti sa mu môžeme tak klaňať ako vtedy Panna Mária a svätý Jozef, ako pastieri a traja králi. Ba ešte viac: v tejto sviatosti ho môžeme aj osobne prijať do srdca, ktoré sme si úprimne očistili od hriechov vo sviatosti zmierenia. Takto sa nám Kristus stane Chlebom života.

Praktické dôsledky Vianoc

Skutočnosť, že Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného Syna, ktorý sa kvôli nám narodil ako chudobné Dieťa v betlehemských jasliach a ktorý sprítomňuje svoju zachraňujúcu lásku k nám v Eucharistii, má pre nás aj praktické dôsledky. Vyjadril ich už dávno apoštol Ján slovami: „Keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.“ (1 Jn 4, 11). Bohu záleží na každom jednom človeku. Kristus prišiel pre záchranu každého bez výnimky. Ak sme dostali milosť poznať jeho lásku k nám, tak nás to zaväzuje snažiť sa o zodpovednú a starostlivú lásku voči každému človekovi, s ktorým sa stretávame, s ktorým žijeme. V období Vianoc máme veľa príležitostí prejaviť pozornú a obetavú lásku voči svojim najbližším v rodine, voči spolupracovníkom, ale i voči starým, chorým a osamelým ľuďom. Aj tí, čo ešte nepoznajú Krista a jeho zachraňujúcu lásku, majú túto jeho lásku pocítiť a spoznať naším prostredníctvom. Majme to na mysli a buďme pre našich blížnych ako „kus chleba“. Čoskoro začneme nový rok. Aké redsavzatie by sme si mali dať do nového roka vzhľadom na to, že je to aj Rok Eucharistie? Odporúčam dať si záležať na kresťanskom slávení nedele, ktorej stredobodom je veriaca účasť na svätej omši, stretnutie s Ježišom Kristom v Eucharistii. Z týchto stretnutí iste získame ďalšie cenné podnety pre rozvoj nášho života, pre dobré vzťahy s našimi blížnymi, pre svedomité plnenie našich povinností. V tomto Vám chcú pomáhať svojou duchovnou službou kňazi ordinariátu v jednotlivých rezortoch. S dôverou sa na nich obracajte. Prosím však aj o modlitby, aby sme Vám vedeli čo najlepšie slúžiť a aby nám Pán Boh poslal ďalších potrebných kňazov, keďže ešte je dosť miest neobsadených.
Na záver sa chcem každému a každej z Vás poďakovať za mnohé priateľské stretnutia počas končiaceho sa roka na ministerstve obrany, spravodlivosti alebo vnútra, v jednotlivých posádkach, na Vojenskej akadémii (teraz Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika a Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika), ale aj v Iraku a pri pohreboch našich vojakov; s vďakou myslím na mnohé stretnutia s členmi Policajného zboru, s predstaviteľmi Železničnej polície, s členmi Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby; ďakujem za dobré vzťahy a spoluprácu pri duchovnej starostlivosti o uväznených a odsúdených predstaviteľom Generálneho riaditeľstva ZVJS a riaditeľom a pracovníkom jednotlivých ústavov. Duchovne nás zblížili aj stretnutia na pútiach do Lúrd, Čenstochovej či do Levoče.

Zvlášť chcem pri tejto príležitosti pozdraviť našich vojakov, plniacich mierové poslanie v zahraničných misiách: v Kosove, na Golanských výšinách, na Cypre, v Afganistane a v Iraku. Všetkým želám zodpovedné plnenie povinností, dobré vzájomné vzťahy, rozvíjanie duchovného života, udržovanie dôvery a lásky so svojimi rodinami a šťastný návrat domov.

Každému a každej z Vás, Vašim rodinám i blízkym, Vašim spolupracovníkom a podriadeným úprimne želám a od Pána Boha vyprosujem pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov a Božiu ochranu a pomoc na príhovor Panny Márie a svätého Šebastiána, patróna nášho ordinariátu, do všetkých dní nového roka.

S úctou a láskou Vás pozdravuje a žehná
Váš biskup - ordinár OS a OZ SR
František RábekPS: Dve pozvánky a jedna ponuka

Na budúci rok sa pripravuje svetové stretnutie mládeže so Svätým Otcom v Nemecku, v Kolíne nad Rýnom. Má sa uskutočniť v polovici augusta. Toto cestou by som chcel pozvať všetkých, čo patria do ordinariátu a spadajú do kategórie mládeže (16 – 25-roční) – študentov vojenských i policajných škôl, vojakov, policajtov, príslušníkov ZVJS, členov záchranných zborov, ale aj synov a dcéry rodičov, patriacich do ordinariátu –, ak majú záujem sa tohto stretnutia zúčastniť, aby sa do konca januára prihlásili u príslušného kňaza, na vojenskom, policajnom či väzenskom vikariáte alebo priamo na ordinariáte (u Ing. Jozefa Dorku). Dostanete potrebné informácie a budete mať možnosť zúčastňovať sa na programe prípravy na toto stretnutie mladých kresťanov z celého sveta s nástupcom apoštola Petra.

Druhá pozvánka je adresovaná všetkým. Súvisí s Rokom Eucharistie. Z rozhodnutia konferencie biskupov Slovenska sa 1. októbra v Bratislave bude sláviť celoslovenský Eucharistický kongres. O podrobnostiach budete včas informovaní. Keďže si mnohé veci, služobné i súkromné, plánujete, je vhodné, aby ste o tomto podujatí vopred vedeli a v prípade záujmu ste mohli počítať s týmto termínom.

Napokon ponuka: Na Slovensku už štvrtý rok vychádza Sväté písmo na pokračovanie vo forme časopisu s názvom Sväté písmo pre každého. Okrem textov Biblie tam nájdete aj vysvetlivky, komentáre, ilustrácie. Takýmto spôsobom sa môžeme postupne oboznámiť s celým Svätým písmom. Možno si ho objednať na adrese: Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2, tel.: 02/5557 2226.

e-mail: svatepismo@donbosco.sk; www.donbosco.sk. Chcem Vás povzbudiť, aby sme sa touto formou zapojili do pravidelného čítania Božieho slova, aby sme lepšie poznali Božie pôsobenie v dejinách a získavali podnety na videnie záležitostí nášho života vo svetle božej pravdy a lásky.

Autor: Dr. Tibor Ujlacký - Dátum: 03.12.2004

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu