Ordinár OS a OZ SR


Mons. František Rábek


Mons. František Rábek sa narodil 17. februára 1949 v Močenku v Nitrianskej diecéze. Po štúdiách na RKCMBF v Bratislave bol vysvätený na kňaza 17. júna 1972. Ako kaplán pôsobil v Bošanoch a v Nitre, od roku 1979 pôsobil ako správca pútnického miesta Nitra-Kalvária a farár v Drážovciach pri Nitre. V rokoch 1989-1990 bol na nátlak štátnych orgánov za svoju aktívnu pastoračnú prácu zvlášť medzi mládežou z Nitry premiestnený a ustanovený za správcu farnosti v Čiernom pri Čadci. Od februára 1990 sa opätovne vrátil do Nitry na požiadanie Mons. Jána Chryzostoma Korca, vtedajšieho nitrianskeho sídelného biskupa a  bol ustanovený do funkcie generálneho vikára Nitrianskej diecézy. Svätým Jánom Pavlom II. bol 13. júla 1991 menovaný a 27. júla 1991 bol Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom vysvätený za pomocného nitrianskeho biskupa a titulárneho biskupa Catrenského. V rokoch bezprostrednej prípravy na Veľké Jubileum roku 2000 bol predsedom prípravného výboru. V tejto súvislosti publikoval dvojzväzkové dielo Štafeta viery. V rámci Konferencie biskupov Slovenska pôsobí až do súčasnosti ako predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru. Bol aj členom komisie KBS pre školstvo. 20. januára 2003 ho Svätý Ján Pavol II. vymenoval za prvého vojenského biskupa – ordinára Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v histórii. Do funkcie bol inaugurovaný 1. marca 2003. Do roku 2010 pôsobil zároveň ako stály delegát Európskej konfefencie biskupov (COMECE) za Slovensko. V roku 2006 mu bola udelená cena Pro Defensione, v roku 2007 Pamätná medaila ministra obrany III. stupňa, v roku 2008 Medaila za vernosť Ozbrojeným silám SR III. stupňa, v roku 2009 Čestný odznak náčelníka Generálneho štábu I. stupňa a v roku 2011 Čestný odznak ozbrojených síl SR III. stupňa. Veľmajster Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov Fra Matthew Festing mu v roku 2011 udelil jedno z najvyšších vyznamenaní Maltézskeho rádu určené pre klérus - Veľký kríž „Pro Piis Meritis“ (z lat. za zbožné zásluhy). V roku 2006 mu vyšla publikácia pod názvom "Mozaika pravdy", ako katechizmus pre vojakov a policajtov. V roku 2009 mu vyšla homiletická publikácia pod názvom "V službe Slova", ktorá je výberom jeho kázní a príhovorov, ktoré zazneli počas 6 rokov jeho pôsobenia v úrade vojenského ordinára. V roku 2010 mu vyšla pastoračná publikácia pod názvom „Svetlo adventných a vianočných dní“ charakteru duchovného sprievodcu liturgickými obdobiami Adventu a Vianoc. V roku 2012 mu vyšla ďalšia pastoračná publikácia pod názvom "Cez kríž ku vzkrieseniu" charakteru duchovného sprievodcu liturgickými obdobiami Veľkého pôstu a Veľkej noci. V roku 2010 bol pápežom Benediktom XVI. menovaný za konzultora Kngregácie pre biskupov Svätej stolice a jej Úradu pre riadenie vojenských ordinariátov. V roku 2012 bol prijatý za riadneho člena Európskej akadémie vied a umení v rakúskom Salzburgu. Jeho biskupské heslo znie: Esto fidelis usque ad mortem - Byť verným až do smrti. 


E-mail: rabek@kbs.sk

 

 

 

<< späť

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu