Misia evanjelia Cyrila a Metoda nás učí zjednocovať - Zalavár 2017

 Spoločná púť Ordinariátu OS a OZ SR a vojenského ordinariátu Maďarskej republiky do Blatnohradu (dnešný  Zalavár), bola jedným z impozantných momentov  prvej  júnovej soboty. Členovia týchto rezortov si zo svojimi príbuznými a známymi, pod vedením Mons. Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR a Mons. Lászla  Bíra, ordinára maďarských ozbrojených síl , pripomenuli  cyrilometodský odkaz  slovanských vierozvestcov a ďalších osobností  našich dejín a blízkeho regiónu. Na stretnutí boli  prezentované  vzájomné  vzťahy medzi duchovnými službami  Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky a maďarských ozbrojených síl.

Piata  spoločná púť mala  snahu povzbudiť k mierumilovnému spolunažívaniu národov, poukázať na dôstojnosť našej minulosti, napomôcť spoluvytváraniu európskych dejín a hľadaniu síl pre budovanie životaschopnej jednoty medzi komplikovanými kultúrno-občianskymi otázkami. Viacerí prítomní predstavitelia  z rôznych slovenských, maďarských a českých inštitúcií viažucich sa na cyrilometodský odkaz, zdôraznili a pripomenuli historický obsah a význam osobností Cyrila a Metoda pre tento región. Zhodli sa v tom, že sila viery, ktorú na tomto mieste pociťujeme  môže preklenúť odlišnosti národov.  Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek v homílii vyzdvihol tajomstvo kresťanskej viery a lásky, napomáhajúcej prekonávaniu rozdielov a zjednocovaniu sa. Práve misia evanjelia sv. Cyrila a Metoda nás k tomu učia, keďže boli Grékmi, ale stali sa akoby „našimi“. Slová sv.  Pavla to potvrdzujú – „... niet medzi vami Žida ani Gréka....“ . Ide o jednotu v Kristovi prijímanú prostredníctvom  krstu,  ktorá nám následne pomáha zvládať problémy. Maďarský vojenský ordinár Mons. Lászlo Bíró naznačil, že stretnutiami tohto typu sa liečia a ošetrujú rozjatrené rany  histórie a je možné vykročiť k jednote v budúcnosti. Cyril a Metod nás pozývajú, aby sme sa vrátili k našim koreňom. Spolupráca s Duchom sv. nám pomôže stávať sa zodpovedným národom, žijúcim vedľa seba. Stretnutie je posolstvom uzmierenia, lásky a pokoja a nech je povzbudením ostatným k budovaniu jednoty národov, európskej tradície a jej budúcnosti. Položené vence nech pripomínajú slová sv. Pavla o dobrom a dokončenom behu, za ktorý prináleží veniec slávy.

Autor: PaedDr. Milan Jozek, PhD., Foto: PaedDr.Milan Jozek, PhD. - Dátum: 05.06.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 28


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu